კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები

დავით კერესელიძე - 2009