ხარისხის უზრუნველყოფა

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის, აგრეთვე დაწესებულების პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის შეფასებას ახორციელებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. ხარისხის უზრუნველყოფა არის აკადემიური საბჭოს მიერ განსაზღვრული საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის განხორციელების პირობების ნაწილი და ეფუძნება პრინციპს: „დაგეგმე - განახორციელე - შეამოწმე - განავითარე“. იგი ითვალისწინებს სკოლის დონეზე ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის არსებობასაც. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას, დაწესებულების ყოველწლიურ თვითშეფასებას და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომლებიც აისახება დაწესებულების სტრატეგიული განვითარების გეგმაში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს ირჩევს და უფლებამოსილებას უწყვეტს აკადემიური საბჭო.