წევრობა-აღიარება

სამართლის სკოლა - ELFA - ევროპის იურიდიულ ფაკულტეტთა ასოციაცია;

მედიცინის სკოლა - სამედიცინო სკოლების მსოფლიო ცნობარიAMSE - ევროპის მედიცინის სკოლათა ასოციაცია

ავტორიზაცია

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 10 ოქტომბრის №26 გადაწყვეტილებით. ავტორიზაცია უნივერსიტეტს 2019 წლის ოქტომბრამდე აქვს განახლებული.

აკრედიტაცია

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 05 ნოემბრის №155 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 05 ნოემბრის №156 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 11 დეკემბრის №204 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამას (ინგლისურენოვანი/ქართულენოვანი) აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 7 თებერვლის №21 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 7 თებერვლის №22 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2015 წლის 15 ივლისის №57 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიცინის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2015 წლის 15 ივლისის №58 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 16 აგვისტოს №97 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციისა და საექთნო საქმის ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 16 აგვისტოს №98 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ინგლისურენოვან სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 16 აგვისტოს №99 გადაწყვეტილებით.