სიახლეები

ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ბრძანება N5 "ნიუ ვიჟენ"-უნივერსიტეტის მართვის უმაღლესი ორგანოს არჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
3 ივნისი 2013