პროგრამები

მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის (360 კრედიტი) მიზანია ეთიკურ ღირებულებებზე, პიროვნების პატივისცემასა და მინიმალურ ჩარევაზე დამყარებული სამედიცინო განათლების მიღების უზრუნველყოფა უპირატესად პრაქტიკულ გარემოში. პირობითად პროგრამით გამოყოფილია ჯანმრთელი ორგანიზმის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესწავლის ეტაპები, რომლებშიც გამოყენებული ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ინტეგრაციის ელემენტები სწავლების პროცესს სისტემურსა და თანმიმდევრულს ხდის. საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგების მიღწევა უზრუნველყოფილია სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდებით - პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით, ბიოსამედიცინო კვლევებში სწავლის ადრეულ ეტაპზე ჩართულობითა და ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდებით.

პირველი ეტაპი (ჯანმრთელი ორგანიზმი, 120 კრედიტი, 1-ლი და მე-2 წელი) სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების (ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია, ჰისტოლოგია) და სხეულის სისტემების (ანატომია, ფიზიოლოგია) ძირითადი მოდულების პარალელურად, მედიცინის ძირითადი ღირებულებების შესწავლაზე ორიენტირებული კომპონენტების, კლინიკური უნარების, კვლევის მეთოდების სწავლებისა და არჩევითი კურსების ფართო სპექტრისგან შედგება.

მეორე ეტაპი (დიაგნოსტიკა, 60 კრედიტი, მე-3 წელი) მოიცავს  ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური ცვლილებების და დაავადებების სიმპტომების შესწავლას, აგრეთვე გამოკვლევის იმ თანამედროვე მეთოდებისა და პრინციპების პრაქტიკულ დაუფლებას, რომლებზე დაყრდნობითაც დაისმის დიაგნოზი.

მესამე ეტაპი (მკურნალობა, 180 კრედიტი, მე-4-მე-6 წლები) ეთმობა დაავადებებისა თუ სინდრომების მკურნალობის შესწავლას მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის საფუძველზე შემუშავებული კლინიკური მდგომარეობის მართვის უახლესი გაიდლაინების და პროტოკოლების  შესაბამისად.

კვალიფიკაცია: 

დიპლომირებული მედიკოსი

კრედიტი / ხანგრძლივობა: 

360 კრედიტი / 5 ან 6 წელი, სტუდენტის არჩევანის შესაბამისად.

სწავლების ენა:

ინგლისური