ეკა ზარნაძე

ეკა ზარნაძე
ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
სამართლის სკოლა

ეკა ზარნაძეს მინიჭებული აქვს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. ის არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე. 2000-2001 წწ. იგი იყო ევრაზიის ფონდის პროგრამის - „სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების უძრავი ქონების საერთო რეგიონული ბაზრის ფორმირების სამართლებრივი და საინფორმაციო ინსტიტუციური საფუძვლების შემუშავება“ - ექსპერტ-იურისტი. 1996 წლიდან უძღვება სალექციო კურსებს სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.